NLB, VBC Visp - VBC Kanti Baden 1, 08.01.2022 (0:3)